En yeni gelişmelerden haberdar olmak için, lütfen eposta ile ücretsiz üye olun.

BANKALARA E DEKONT ZORUNLULUĞU GELİYOR
Pratik Bilgiler
11 Ağustos 2018 Cumartesi

BANKALARA E DEKONT ZORUNLULUĞU GELİYOR

BANKALARA E DEKONT ZORUNLULUĞU GELİYOR
MADDE 8 – Tebliğe “Elektronik Ortamda Düzenlenebilecek Diğer Belgeler” başlıklı
aşağıdaki yeni 6/A maddesi, mevcut 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere eklenmiştir.
“Elektronik Ortamda Düzenlenebilecek Diğer Belgeler
MADDE 6 /A–(1) Elektronik Banka Dekontu (e-Dekont) Uygulaması: 243 ve 246
Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri uyarınca bankalar tarafından kağıt ortamda
düzenlenen dekont belgesinin, 1/1/2019 tarihinden itibaren e-Dekont uygulamasına dahil olan
bankalar tarafından elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına
talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda muhafaza
ve ibraz edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
(2) Bu Tebliğde düzenlenen e-Dekont, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki
dekont belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
(3) e-Dekont uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, dekont belgesini düzenleyen
bankalar, istemeleri halinde 1/1/2019 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.
(4) Bankalar, e-Dekont uygulamasından “Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık
sistemlerine entegrasyonu yoluyla” ya da “Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi
işlem sistemleri aracılığıyla” olmak üzere iki yöntemden birini seçerek yararlanabileceklerdir.
Uygulamaya “Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu
yoluyla” dahil olmak isteyen bankaların, Başkanlığın “www.efatura.gov.tr” internet adresinde
yayımlanan “Elektronik Dekont Başvuru Kılavuzu”na uygun olarak gerekli başvuru işlemlerini
yerine getirmeleri gerekmektedir. Uygulamaya “Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin
bilgi işlem sistemleri aracılığıyla” dahil olmak isteyen bankalar ise doğrudan Başkanlıktan izin
almış özel entegratörlerden herhangi birine başvuracak olup, bu mükelleflerin ayrıca
Başkanlığa başvuruda bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.
(5) e-Dekont uygulamasından kendi bilgi işlem sistemlerini Başkanlık
sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmak için Başkanlığa yapılan başvurular;
Başkanlık tarafından mükellefe ait sistemin yapısı, işleyişi ile bu sistemde elektronik olarak
düzenlenen e-Dekont örneklerinin, bu Tebliğde ve www.efatura.gov.tr internet adresinde
yayımlanan teknik kılavuzlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olup olmadığı açısından
değerlendirilecektir. Başkanlık gerek görmesi halinde ilave teknik bilgi ve belge talebinde
bulunabilecektir. Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonrasında başvuruları uygun bulunan
ve test süreçlerini başarılı bir şekilde tamamlayan bankalara e-Dekont uygulamasından kendi
bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yöntemiyle yararlanmasına
ilişkin olarak izin verilecektir. Değerlendirme aşamasında eksiklikleri tespit edilen bankalara,
söz konusu eksiklikleri gidermeleri için en çok bir yıl süre verilir. Bu süre içerisinde
eksikliklerini gidermeyen mükelleflerin başvuruları reddedilir. Başvuruları reddedilen
bankalar reddi izleyen bir yıl içerisinde yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir. Bu
durum, Başkanlıktan izin almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Dekont
uygulamasından yararlanmalarına engel teşkil etmez.
(6) 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında Başkanlıktan
özel entegratörlük izni alan mükellefler, bu Tebliğ kapsamında e-Dekont düzenlemek isteyen
bankalara, e-Dekont ve e-Dekont Raporu oluşturma, mali mühürle onaylama ve zaman
damgası kullanarak e-Dekont Raporunu Başkanlığa elektronik ortamda iletme hizmeti
verebilirler. e-Dekont uygulamasından özel entegratör sistemi üzerinden faydalanan bankalar,
e-Dekont ve e-Dekont Raporlarında özel entegratörün mali mührünün ve zaman damgasının
kullanılmasını talep edebilirler. Özel entegratörlerin e-Dekont hizmeti verebilmesi için
Başkanlıktan ayrıca e-Dekont özel entegratörlüğü izni alması gerekmektedir. Bu izni alabilmek
için gerekli koşullar www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer
almaktadır.
Başkanlıktan e-Dekont özel entegratörlüğü izni alanlar, hizmet verdikleri mükelleflere
ait e-Dekont veya e-Dekont Raporu bilgilerini, e-Dekont ve Raporu oluşturma, imzalama,
Başkanlığa raporlama amacı dışında kullanamaz ve işleme taraf olanların yazılı izni
olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Özel entegratörler bu faaliyetleri kapsamında elde
ettiği ticari sır niteliğindeki e-Dekont ve e-Dekont Raporu bilgilerinin güvenliğinden ve
gizliliğinden sorumludurlar. Bu amaca aykırı olarak işleme taraf olmayan üçüncü kişilerle eDekont
veya e-Dekont Raporu bilgilerini paylaştığı tespit olunan özel entegratörlerin, diğer
kanunların öngördüğü cezai sorumlulukları dışında ayrıca Başkanlık tarafından tüm özel
entegratörlük izinleri iptal edilebilir.
(7) İlgili mevzuatlarında engel bulunmaması veya ilgili resmi kurumlarından (Merkez
Bankası, BDDK vb.) izin alınmış olması koşuluyla döviz alım belgesi, döviz satım belgesi, vergi
tahsil alındısı ile bankalarca dekont işlevi gören diğer her türlü belgenin de elektronik ortamda
bu maddede belirtilen şekilde e-Dekont olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafazası,
ibrazı ve muhataplarının talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda teslim edilmesi
mümkündür.
(8) Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Dekont
belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik
ortamda iletilerek (e-posta, sms, ftp, web uygulaması vb. diğer iletim yöntemleri dahil) teslim
edilmesi gerekmektedir. e-Dekont çıktısının banka görevlisince kaşe tatbiki veya ıslak imza ile
imzalanarak verilmesi mümkün bulunduğu gibi bunun yerine banka yetkilisinin imzasının
notere tasdik ettirilip, e-Dekont üzerine hazır imzalı olarak elektronik ortamda tatbik edilerek
düzenlenmesi (preprinted imza vb) ve muhatabına teslim edilmesi de mümkündür. Tebliğ
kapsamında Başkanlıktan e-Dekont izni alan mükelleflerin, elektronik ortamda oluşturdukları
dekontları elektronik ortamda muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir. Kendisine e-Dekont
düzenlenen mükellefler ise teslim şekline uygun olarak ya kağıt çıktısını ya da elektronik
ortamdaki halini muhafaza ve ibraz etmeleri gerekmektedir.
(9) Elektronik ortamda düzenlenecek e-Dekontların Başkanlık sistemlerinden
elektronik ortamda sorgulanması ve doğrulanmasına imkan vermek üzere; karekoda veya
barkoda belge üzerinde yer verilmesi zorunludur.
(10) e-Dekont ve Raporunun oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken
format, standart ve Raporlama süresi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik
kılavuzlarda açıklanmıştır.
(11) e-Dekont belgesinde 243 ve 246 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel
Tebliğlerinde ve banka dekontu ile ilgili ayrıca düzenleme yapma yetkisi bulunan diğer resmi
kurum ve kuruluşlar tarafından belirtilen bilgilerin asgari olarak yer alması zorunlu olup bu
bilgilere ilave olarak bankalar ihtiyaç duydukları diğer bilgilere de dekont üzerinde yer
vermeleri mümkün bulunmaktadır. Başkanlık, ihtiyaç duyulması halinde zorunlu bilgilere ilave
bilgilerin de e-Dekont belgesinde bulunmasını bankalardan gerekli duyuruları
www.efatura.gov.tr internet adresinde yaparak isteyebilir.
(12) Oluşturulan e-Dekontun önyüzünün üst orta kısmına gelecek şekilde “eDEKONT”
ibaresi bulunur. E-Dekont üzerinde belge numarası olarak en az 4 haneli birim
kodu ve en az 14 haneli sıra numarasından oluşan numara kullanılır. Birim kodu serbestçe
belirlenebilir. Başkanlık bazı birim kodlarının kullanımını yasaklayabileceği gibi bazı işlemler
için belirlediği birim kodlarının kullanılmasını zorunlu kılabilir. Belge numarası içerisinde yer
alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve en az 10 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır.
Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir. Sıra numarası
içerisinde yer alan en az 10 karakterlik müteselsil numara, her yılın ilk günü itibariyle “1”rakamından başlatılabaşlatılarak kullanılır. Mükellef bünyesinde aynı belge numarası birden fazla kullanılamaz.

 

ZORUNLU E İRSALİYE UYGULAMASI
YABANCILARA İLİŞKİN ONLİNE ÇALIŞMA İZNİ BAŞVURUSUNUN YAPILMA...
Başvuru Formu Giriş

Şifremi Unuttum?
Başvuru Formu Giriş

Üyeliğiniz Onaylandıktan Sonra Giriş Yapabilirsiniz.
Başvuru Formu Giriş

Üyelik Formu