En yeni gelişmelerden haberdar olmak için, lütfen eposta ile ücretsiz üye olun.

ZORUNLU  E İRSALİYE UYGULAMASI
Pratik Bilgiler
11 Ağustos 2018 Cumartesi

ZORUNLU E İRSALİYE UYGULAMASI

ZORUNLU E İRSALİYE UYGULAMASI MADDE 5- Tebliğin 3 üncü maddesine aşağıdaki (9) numaralı fıkra eklenmiştir.
“(9) e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıda
belirtilen mükellef gruplarının belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyesi
belgelerinin e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenlenmesi zorunludur.
a) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki
malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme
Kurumu (EPDK)'ndan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükelleflerin lisans konusunu
oluşturan mal sevkiyatı işlemleri,
b) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki
malları imal, inşa ve ithalini gerçekleştirenler ile nihai tüketici dışında kalan
mükelleflere satışını gerçekleştiren mükelleflerin (III) sayılı listeye konu malların
sevkiyatı işlemleri,
c) 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı / sertifikası
sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden
maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin ruhsat veya
sertifikalarına konu malların sevkiyatı işlemleri,
d) 4/4/2001 tarihli 4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına
yer verilen şekerin (Beyaz şeker (standart, rafine küp ve kristal şeker), yarı beyaz
şeker, rafine şeker, ham şeker ve kahverengi şeker olarak sınıflandırılan, pancar veya
kamıştan üretilen kristallendirilmiş sakaroz ile nişasta kökenli izoglukoz, likid ya da
kurutulmuş halde glukoz şurubu, sakaroz veya invert şeker veya her ikisinin
karışımının suda çözünmesinden meydana gelen şeker çözeltisi ve invert şeker şurubu
ile inülin şurubu) imalini gerçekleştiren mükelleflerin şeker sevkiyatı işlemleri,
e) e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile
demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan
mükelleflerin söz konusu mallara ilişkin sevkiyat işlemleri,
f) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına
alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcıların gübre
sevkiyatı işlemleri,
g) e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2017 veya müteakip hesap dönemleri brüt
satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan
mükelleflerin (İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin
verileceği hesap dönemini takip eden hesap dönemi başından itibaren) nihai tüketici
dışında kalan vergi mükelleflerine yönelik olarak gerçekleştirdiği tüm mal sevkiyatı
işlemleri.
Belirtilen mükellef grupları, e-İrsaliye Uygulamasına (e-İrsaliye uygulamasına dahil
olma koşulları arasında e-Fatura uygulamasına da dahil olunma zorunluluğu bulunduğu için
aynı zamanda e-Fatura uygulamasına ) ilişkin başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını
yukarıda belirtilen tarihlere kadar tamamlayarak e-İrsaliye uygulamasına geçmek ve bu
tarihlerden itibaren belirtilen kapsamda düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini e-İrsaliye olarak
düzenlemeleri zorunludur. Zorunluluk getirildiği halde e-İrsaliye uygulamasına süresi içinde
geçmeyen veya sevk irsaliyelerini 25/5/2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
494 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlen
zorunlu haller dışında e-İrsaliye olarak düzenlemeyen mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi
Usul Kanununda öngörülen hükümler uygulanır.”

 

E SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLULUĞU GELENLER
BANKALARA E DEKONT ZORUNLULUĞU GELİYOR
Başvuru Formu Giriş

Şifremi Unuttum?
Başvuru Formu Giriş

Üyeliğiniz Onaylandıktan Sonra Giriş Yapabilirsiniz.
Başvuru Formu Giriş

Üyelik Formu